Monday, June 8, 2009

tuGASAn 3...

Proposal Kajian TINDAkan

TAJUK KAJIAN:
MENINGKATKAN MINAT DAN KEFAHAMAN PELAJAR MELALUI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (ZOO)
BAGI SUBJEK BIOLOGI (SPESIES TERANCAM)

AHLI KUMPULAN
TENGKU MOHD HAMDAN BIN TENGKU IBRAHIM P48679
SITI SARA BINTI ABDUL RAHMAN P48633
SITI FATIMAH BINTI ARIFFIN P48612
ZAINUN BINTI YASSIN P48719
NURHUDA BINTI YAZID P48570


TAJUK:
Meningkatkan minat pelajar melalui pengajaran & pembelajaran luar bilik darjah (zoo) bagi subjek Biologi (spesies terancam).

Tujuan:
Meningkatkan minat pelajar untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran topik ini seterusnya menambahbaik prestasi pelajar dalam subjek biologi (spesies terancam).

Persoalan Kajian
1. Pembelajaran biologi (spesies terancam) dalam bilik darjah kurang menarik minat pelajar sekiranya dijalankan dengan teknik kuliah.
2. Suasana bilik darjah yang kurang kondusif, terlalu biasa dan mengehadkan aktiviti bembelajaran secara aktif
3. Persepsi pelajar terhadap pembelajaran Biologi yang dikatakan membosankan

Objektif:
1. Setiap pelajar boleh berkongsi pendapat/idea/pandangan berkaitan topik spesies terancam dalam subjek Biologi semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Pelajar dapat memberi penyelesaian terhadap permasalahan yang ditimbulkan dalam topik tersebut.
3. Pelajar boleh mengolah semula dan menyampaikan isi pengajaran bagi topik ini

Metodologi kajian:

Kitaran 1:

Merancang
- Mengetahui pandangan pelajar mengenai topik tersebut.
- Guru mengenalpasti kelemahan guru dalam pengajaran subjek tersebut.
- Guru mengenalpasti kelemahan alat bantu mengajar bagi topik ini.
- Guru mengenalpasti kelebihan dan kelemahan bilik darjah sebagai tempat pembelajaran.

Bertindak dan Pemerhatian
- Memberikan borang soal selidik kepada pelajar
- Membuat refleksi kendiri terhadap cara pengajaran.
- Melakukan temubual, soalselidik, penilaian sendiri mengenai ABM tersebut.
- Soal selidik, temubual kepada pelajar, soal selidik, temubual kepada guru-guru, penilaian terhadap bilik darjah.

Merefleks
- Data maklumat pemerhatian dianalisis dan masalah utama dikenalpasti
- Maklumat refleksi dikongsi bersama guru-guru lain dalam mesyuarat kemudian meminta pandangan, cadangan atau masalah baru daripada guru-guru.

Kitaran 2:

Merancang
- Menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap permasalahan hasil refleksi kitaran 1. Menyenaraikan tindakan-tindakan yang hendak dilakukan seperti tempat, masa, isi kandungan pengajaran ,aktiviti semasa proses P&P.

Bertindak dan pemerhatian
- Menjalankan tindakan-tindakan yang dirancang.
- Menyediakan rancangan pengajaran

Mereflek
- Guru berbincang mengenai aktiviti yang akan dijalankan(bagaimana menjalankan tindakan-tindakan/P&P di luar bilik darjah)
- Menilai dan memperbaiki Rancangan Pengajaran
Kitaran 3:

Merancang
- Guru melaksanakan rancangan pengajaran dalam P & P pada masa yang ditentukan.

Bertindak dan pemerhatian
- Guru melaksanakan Rancangan Pengajaran, membuat pemerhatian terhadap tindakbalas pelajar( mengumpul maklumat)

Mereflek
- Guru menganalisis dan menilai hasil pemerhatian.
- Merancang aktiviti tindakan seterusnya.

Catatan:
- Kitaran 1 dan 2 hanya melibatkan proses persediaan, manakala kitaran 3 dan seterusnya adalah melibatkan pelaksanaan pengajaran.
-

Kepentingan Kajian:
- Kajian ini amat penting untuk menangani masalah mengenai kaedah dan suasana pembelajaran yang kurang menarik.
- Mengubah persepsi pelajar terhadap pembelajaran subjek Biologi yang dianggap kurang menarik.
- Hasil pembelajaran boleh dikongsi bersama guru-guru yang mengajar subjek yang lain.
- Meningkatkan motivasi dan ekstem kendiri guru dan pelajar.
- Memperkasakan guru Biologi di sekolah.

Sunday, May 24, 2009

ulasan BUKU..

THE ART OF ACTION RESEARCH IN THE CLASSROOM

1.0 Konsep Kajian Tindakan

Kajian tindakan ialah penyiasatan dimana hasil kajian digunakan untuk digunakan sebagai praktik yang mana para pengkaji boleh fokus kepada sesuatu kajian yang mana merangkumi kajian yang perlu dijelaskan melalui peyiasatan tersebut. Ini meliputi semua aspek termasuk konsep,pelan tindakan,kesan, langkah-langkah yang membawa kepada penyelesaian bergantung kepada apa yang dicari melalui kajian tersebut.

2.0 Mengapa Guru Perlu Membuat Kajian Tindakan

Ada beberapa sebab mengapa guru perlu membuat kajian tindakan.
1. Timbulnya cadangan penambahbaikan terhadap sesuatu isu atau perkara
2. Meningkatkan tahap atau kualiti aspek yang dilihat mempunyai potensi perubahan
3. Meningkatkan daya kreativiti guru dalam menguruskan kualiti dan perkhidmatan.
4. Mengetahui teknik dan kaedah terbaik yang boleh digunapakai dalam pembelajaran


3.0 Reka Bentuk Kajian Tindakan
Reka bentuk kajian tindakan adalah corak atau model yang dirujuk atau digunakan dalam menjalankan sesuatu kajian tindakan.

3.1 Model

John Creswell (2002) : Kajian tindakan adalah sesuatu yang dinamik, proses yang fleksibel melibatkan langkah-langkah berikut : menentukan rekabentuk kajian tindakan yang paling bagus untuk digunakan,mengenalpasti masalah, mengesan sumber-sumber yang yang berkaitan, menentukankan maklumat penting, melaksanakan data yang dikumpulkan, analisis data tersebut, membina perancangan untuk sesuatu tindakan dan menjalankan rancangan serta refleksi, sama ada tindakan yang telah dibuat itu memberikan perbezaan dan kelainan ataupun tidak.
Secara kesimpulannya semua jenis model ini boleh digunakan bergantung kepada kontek yang ditetapkan. Semua model kajian tindakan ini juga sebenarnya mempunyai beberapa elemen yang sama antara satu sama lain, iaitu :

1. Mengenalpasti perkara yang perlu diberi tumpuan.

2. Mengumpulkan data. (tinjaun, temubual, kad laporan dll)

3. Menganalisis dan mentafsir data.

4. Mengambil tindakan.

Keempat-empat elemen ini dikenali sebagai ‘The Dialectic Action Research Spiral’.

3.2 Sampel

Sampel kajian : Meningkatkan kemahiran moto kasar dalam membantu penulisan kelas asas 5.

3.3 Setting Kajian

Kajian ini dilakukan keatas pelajar tahap 5 sekolah awal.


4.0 Prosedur Kajian Tindakan

1. Memilih topik yang relevan dan bersesuaian dalam konteks pembelajaran
2. Meneliti kekuatan kajian literatur dan kualiti kajian yang akan dilakukan
3. Mengformulasikan kajian dengan sistematik- membina soalan,borang kajian dan borang pengumpulan data
4. Merancang pelan tindakan yang teliti dan berjadual
5. Meneliti segala sumber dan potensi yang menyumbang dan menganggu kajian seperti
6. Berhati-hati dalam menjalankan pelan tindakan dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang datang
7. Analisa dapatan dan data serta segala perolehan dengan mengasingkan data segala peringkat proses kajian.
8. Menjalankan tindakan selepas kajian


5.0 Pengumpulan Dan Penganalisan Data

Teknik pengumpulan data adalah secara pengumpulan kualitatif.


5.1 Instrument Kajian
1. Borang ujikaji
2. Data temubual
3. Borang uijian pencapaian pelajar
4. Borang ujian kemahiran

5.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik asas pengumpulan data adalah merangkumi teknik `5W question’.
Data juga dapat dikumpulkan dengan teknik :
1. Nota
2. Rakaman audio dan video
3. Pemerhatian berstruktur dan berjadual
4. Questionnaires
5. Temubual

5.3 Teknik Penganalisan Data

1. Mengekod pemantauan, temuduga dan soal jawab
2. Menyatakan pokok persoalan
3. Menganalisis elemen kesan dan kemungkinan kajian
4. Menyatakan dapatan
5. Menentukan kelemahan dapatan


6.0 Etika Kajian Tindakan

1. Setiap kajian menekankan aspek etika dalam menjalankan sesuatu kajian, dan didalam kajian ini, etika yang ditekankan adalah :
2. Protokol pemerhatian
3. Jujur dalam menjalankan ujikaji
4. Keyakinan terhadap instrumen kajian yang disediakan
5. Kerahsiaan responden
6. Mendalami situasi dan keadaan tempat kajian
7. Kecenderungan sebelah pihak(bias)

7.0 Kebolehpercayaan Dan Kesahan Kajian Tindakan

1. Kesahan kajian ini dinilai melalui cara membagkitkan persoalan terhadap hasil kajian ini. ianya merangkumi persoalan :
2. Adakah persoalan yang diberikan dapat memberikan dapatan keseluruhan persoalan yang ingin diselesaikan
3. Adakah prosedur yang dijalankan jelas dan merangkumi segala penyiasatan yang dicari dan mnepati konsep kajian
4. Adakah wujud unsur bias dalam langkah yang dijalankan
5. Bolehkah kita merumuskan perancangan yang dijalankan telah menepati segala aspek kajian yang ingin dileraikan.

8.0 Penilaian Keseluruhan

Secara keseluruhan, teknik kajian yang dijalankan adalah menepati semua aspek contoh kajian tindakan yang mana segala proses kajian dijalankan secara sistematik dan tiknik kesahan dan kebolehpercayaan kajian ini juga menguatkan lagi kajian tindakan ini.

Wednesday, May 13, 2009

noTe kuLiah 4 (11 mEi 2009)

BENTUK-BENTUK KAJIAN

1)KAJIAN EXPERIMENTAL
- merupakan kajian kuantitatif.

2)KAJIAN TINJAUN
- kajian tinjauan bukan kajian tindakan.
- merupakan input awal.
- analisis keperluan sebelum membuat interventasi.

3)KAJIAN KEPUSTAKAAN
- sorotan ke atas bahan-bahan literatur seperti seperti buku, jurnal, artikel seminar dan laporan.

MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
- berdasarkan ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
- kemahiran ini digunakan apabila : terdapat 2 atau lebih ciri atau kemungkinan
- membuat pilihan atau keputusan.

Langkah Pengguan :
a)Perhatikan dan berikan tumpuan kepada satu atau beberapa ciri kajian tindakan.
b)Kenalpasti ciri kajian tindakan itu.
c)Tentukan sama ada kajian tindakan yang lain mempunyai ciri yang sama.

Sunday, May 10, 2009

buKU ULasaN...

tajuk : the art of action research in the classroom
pengarang : christine macintyre(2000)
penerbit : David Fulton Publishers, LONDON

noTE kuLIAh 3..(4 mEi 2009)

KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Menurut Oliver (1996) dalam buku The Management of Educational Change: A Case Study Approach, perubahan didapati lebih menggambarkan ciri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan.

JENIS PERUBAHAN
PERUBAHAN ADALAH KOMPLEKS

EVOLUSI : Perubahan secara evolusi dikatakan sebagai perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang.
: Menyebabkan perubahan yang ketara dalam status quo.
REVOLUSI : Perubahan yang pantas.
: Perubahan yang akan meninggalkan kesan yang membinasakan.


PERUBAHAN ITU MULTIDIMENSI